अमरकोषसम्पद्

         

पृश्नि (पुं) == अल्पशरीरः

पृश्निरल्पतनौ श्रोणः पङ्गौ मुण्डस्तु मुण्डिते 
मनुष्यवर्गः 2.6.48.2.1

पर्यायपदानि
 पृश्निरल्पतनौ श्रोणः पङ्गौ मुण्डस्तु मुण्डिते॥

 पृश्नि (पुं)
 अल्पतनु (पुं)
अर्थान्तरम्
 किरणोऽस्रमयूखांशुगभस्तिघृणिरश्मयः।

 +पृश्नि (पुं) - किरणः 1.3.33.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue