अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.48

स्यादेडे बधिरः कुब्जे गडुलः कुकरे कुणिः
पृश्निरल्पतनौ श्रोणः पङ्गौ मुण्डस्तु मुण्डिते

एड (पुं) = श्रवणशक्तिहीनः. 2.6.48.1.1

बधिर (पुं) = श्रवणशक्तिहीनः. 2.6.48.1.2

कुब्ज (पुं) = कुब्जः. 2.6.48.1.3

गडुल (पुं) = कुब्जः. 2.6.48.1.4

कुकर (पुं) = रोगादिना वक्रकरः. 2.6.48.1.5

कुणि (पुं) = रोगादिना वक्रकरः. 2.6.48.1.6

पृश्नि (पुं) = अल्पशरीरः. 2.6.48.2.1

अल्पतनु (पुं) = अल्पशरीरः. 2.6.48.2.2

श्रोण (पुं) = जङ्घाहीनः. 2.6.48.2.3

पङ्गु (पुं) = जङ्घाहीनः. 2.6.48.2.4

मुण्ड (पुं) = खण्डितकेशः. 2.6.48.2.5

मुण्डित (पुं) = खण्डितकेशः. 2.6.48.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue