अमरकोषसम्पद्

         

पङ्गु (पुं) == जङ्घाहीनः

पृश्निरल्पतनौ श्रोणः पङ्गौ मुण्डस्तु मुण्डिते 
मनुष्यवर्गः 2.6.48.2.4

पर्यायपदानि
 पृश्निरल्पतनौ श्रोणः पङ्गौ मुण्डस्तु मुण्डिते॥

 श्रोण (पुं)
 पङ्गु (पुं)
अर्थान्तरम्
 रौहिणेयो बुधः सौम्यः समौ सौरिशनैश्चरौ।

 +पङ्गु (पुं) - शनीः 1.3.26.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue