अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.26

रौहिणेयो बुधः सौम्यः समौ सौरिशनैश्चरौ
तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सैंहिकेयो विधुन्तुदः

रौहिणेय (पुं) = बुधः. 1.3.26.1.1

English: mercury

बुध (पुं) = बुधः. 1.3.26.1.2

English: mercury

सौम्य (पुं) = बुधः. 1.3.26.1.3

English: mercury

सौरि (पुं) = शनीः. 1.3.26.1.4

English: saturn

+शौरि (पुं) = शनीः. 1.3.26.1.4.2

English: saturn

+सूर (पुं) = शनीः. 1.3.26.1.4.3

English: saturn

शनैश्चर (पुं) = शनीः. 1.3.26.1.5

English: saturn

+शनि (पुं) = शनीः. 1.3.26.1.5.2

English: saturn

+पङ्गु (पुं) = शनीः. 1.3.26.1.5.3

English: saturn

+मन्द (पुं) = शनीः. 1.3.26.1.5.4

English: saturn

तम (पुं) = राहुः. 1.3.26.2.1

English: rahu

+तमस् (नपुं) = राहुः. 1.3.26.2.1.2

English: rahu

राहु (पुं) = राहुः. 1.3.26.2.2

English: rahu

स्वर्भानु (पुं) = राहुः. 1.3.26.2.3

English: rahu

सैंहिकेय (पुं) = राहुः. 1.3.26.2.4

English: rahu

विधुन्तुद (पुं) = राहुः. 1.3.26.2.5

English: rahu

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue