अमरकोषसम्पद्

         

भग (नपुं) == स्त्रीयोनिः

भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी 
मनुष्यवर्गः 2.6.76.1.1

पर्यायपदानि
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।

 भग (नपुं)
 योनि (स्त्री-पुं)
अर्थान्तरम्
 इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जिनीपतिः।
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 भग (पुं) - सूर्यः 1.3.31.5
 भग (नपुं) - कीर्तिः 3.3.26.2
 भग (नपुं) - माहात्म्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - स्पृहा 3.3.26.2
 भग (नपुं) - वीर्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - धनसमृद्धिः 3.3.26.2
 भग (नपुं) - यत्नः 3.3.26.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue