अमरकोषसम्पद्

         

जठर (पुं-नपुं) == जठरम्

पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दं स्तनौ कुचौ 
मनुष्यवर्गः 2.6.77.1.3

पर्यायपदानि
 पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दं स्तनौ कुचौ।

 पिचण्ड (पुं)
 कुक्षि (पुं)
 जठर (पुं-नपुं)
 उदर (नपुं)
 तुन्द (नपुं)
अर्थान्तरम्
 जठरः कठिनेऽपि स्यादधस्तादपि चाधरः।

 जठर (पुं-नपुं) - कठिनम् 3.3.190.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue