अमरकोषसम्पद्

         

गोकर्ण (पुं) == अनामिकासहिताङ्गुष्ठविस्तृतहस्तः

प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादियुते तते 
मनुष्यवर्गः 2.6.83.2.3

पर्यायपदानि
 प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादियुते तते॥

 गोकर्ण (पुं)
अर्थान्तरम्
 लेलिहानो द्विरसनो गोकर्णः कञ्चुकी तथा।
 गोकर्णपृषतैणर्श्यरोहिताश्चमरो मृगाः॥

 गोकर्ण (पुं) - सर्पः 1.8.8.3
 गोकर्ण (पुं) - मृगभेदः 2.5.10.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue