अमरकोषसम्पद्

         

अन्वय (पुं) == वंशः

सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ 
ब्रह्मवर्गः 2.7.1.1.6

पर्यायपदानि
 सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ।
 वंशोऽन्ववायः सन्तानो वर्णाः स्युर्ब्राह्मणादयः॥

 सन्तति (स्त्री)
 गोत्र (नपुं)
 जनन (नपुं)
 कुल (नपुं)
 अभिजन (पुं)
 अन्वय (पुं)
 वंश (पुं)
 अन्ववाय (पुं)
 सन्तान (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue