अमरकोषसम्पद्

         

पायस (पुं-नपुं) == क्षीरान्नम्

पृषदाज्यं सदध्याज्ये परमान्नं तु पायसम् 
ब्रह्मवर्गः 2.7.24.1.3

पर्यायपदानि
 पृषदाज्यं सदध्याज्ये परमान्नं तु पायसम्।

 परमान्न (नपुं)
 पायस (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 तुरुष्कः पिण्डकः सिह्लो यावनोऽप्यथ पायसः॥

 पायस (पुं) - सरलद्रवः 2.6.128.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue