अमरकोषसम्पद्

         

पूत (पुं) == पवित्रः

पवित्रः प्रयतः पूतः पाषण्डाः सर्वलिङ्गिनः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.45.1.3

पर्यायपदानि
 पवित्रः प्रयतः पूतः पाषण्डाः सर्वलिङ्गिनः।

 पवित्र (पुं)
 प्रयत (पुं)
 पूत (पुं)
अर्थान्तरम्
 ऋद्धमावसितं धान्यं पूतं तु बहुलीकृतम्॥

 पूत (वि) - अपनीतबुसधान्यम् 2.9.23.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue