अमरकोषसम्पद्

         

आसन (नपुं) == राज्यगुणः

सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.2.4

पर्यायपदानि
 सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः॥

 सन्धि (पुं)
 विग्रह (पुं)
 यान (नपुं)
 आसन (नपुं)
 द्वैध (नपुं)
 आश्रय (पुं)
अर्थान्तरम्
 गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्॥
 आसनं स्कन्धदेशः स्यात्पद्मकं बिन्दुजालकम्॥

 आसन (नपुं) - आसनम् 2.6.138.2
 आसन (नपुं) - गजस्कन्धदेशः 2.8.39.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue