अमरकोषसम्पद्

         

नाग (पुं) == हस्तिः

मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी 
क्षत्रियवर्गः 2.8.34.2.3

पर्यायपदानि
 दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः।
 मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी॥
 इभः स्तम्बेरमः पद्मी यूथनाथस्तु यूथपः।

 दन्तिन् (पुं)
 दन्तावल (पुं)
 हस्तिन् (पुं)
 द्विरद (पुं)
 अनेकप (पुं)
 द्विप (पुं)
 मतङ्गज (पुं)
 गज (पुं)
 नाग (पुं)
 कुञ्जर (पुं)
 वारण (पुं)
 करिन् (पुं)
 इभ (पुं)
 स्तम्बेरम (पुं)
 पद्मिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 विष्वक्संतमसं नागाः काद्रवेयास्तदीश्वराः।
 नागसीसकयोगेष्टवप्राणि त्रपु पिञ्चटम्॥

 नाग (पुं) - नागाः 1.8.4.1
 नाग (पुं) - सीसकम् 2.9.105.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue