अमरकोषसम्पद्

         

बल (पुं) == सेना

वरूथिनी बलं सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.78.2.2

पर्यायपदानि
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥
 ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनानीकिनी चमूः।
 वरूथिनी बलं सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम्॥

 बल (पुं)
 ध्वजिनी (स्त्री)
 वाहिनी (स्त्री)
 सेना (स्त्री)
 पृतना (स्त्री)
 अनीकिनी (स्त्री)
 चमू (स्त्री)
 वरूथिनी (स्त्री)
 बल (पुं)
 सैन्य (पुं)
 चक्र (पुं)
 अनीक (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 सङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः॥
 द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च।
 स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं ना काकसीरिणोः।

 बल (पुं) - बलभद्रः 1.1.24.2
 बल (नपुं) - सामर्थ्यम् 2.8.102.1
 बल (पुं) - काकः 3.3.196.1
 बल (नपुं) - स्थौल्यम् 3.3.196.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue