अमरकोषसम्पद्

         

मित्र (नपुं) == शत्रुराज्याव्यवहितराजा

विषयानन्तरो राजा शत्रुर्मित्रमतः परम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.9.2.2

पर्यायपदानि
 विषयानन्तरो राजा शत्रुर्मित्रमतः परम्॥

 मित्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 द्युमणिस्तरणिर्मित्रश्चित्रभानुर्विरोचनः।
 वयस्यः स्निग्धः सवया अथ मित्रं सखा सुहृत्।

 मित्र (पुं) - सूर्यः 1.3.30.1
 मित्र (पुं) - मित्रम् 2.8.12.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue