अमरकोषसम्पद्

         

कोलक (नपुं) == मरीचम्

मरीचं कोलकं कृष्णमूषणं धर्मपत्तनम् 
वैश्यवर्गः 2.9.36.1.2

पर्यायपदानि
 तिन्तिडीकं च चुक्रं च वृक्षाम्लमथ वेल्लजम्॥
 मरीचं कोलकं कृष्णमूषणं धर्मपत्तनम्।

 वेल्लज (नपुं)
 मरीच (नपुं)
 कोलक (नपुं)
 कृष्ण (नपुं)
 औषण (नपुं)
 धर्मपत्तन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चाथ कोलकम्॥

 कोलक (नपुं) - फलकर्पूरः 2.6.129.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue