अमरकोषसम्पद्

         

तर्पण (नपुं) == तृप्तिः

सौहित्यं तर्पणं तृप्तिः फेला भुक्तसमुज्झितम् 
वैश्यवर्गः 2.9.56.2.2

पर्यायपदानि
 सौहित्यं तर्पणं तृप्तिः फेला भुक्तसमुज्झितम्॥

 सौहित्य (नपुं)
 तर्पण (नपुं)
 तृप्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पणं बलिः।
 विधूननं विधुवनं तर्पणं प्रीणनावनम्॥

 तर्पण (नपुं) - पितृयज्ञः 2.7.14.1
 तर्पण (नपुं) - प्रीणनम् 3.2.4.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue