अमरकोषसम्पद्

         

अवाक् (वि) == मूकः

अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसन्निभः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.13.2.1

पर्यायपदानि
 अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसन्निभः॥

 अवाक् (वि)
 मूक (वि)
अर्थान्तरम्
 दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागुदक्प्रत्यगादयः॥

 अवाक् (अव्य) - दक्षिणदिग्देशकालाः 3.4.23.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue