अमरकोषसम्पद्

         

आत्मन् (पुं) == ब्रह्मा

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च 
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥

 आत्मन् (पुं) - आत्मा 1.4.29.1
 आत्मन् (पुं) - बुद्धिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - स्वभावः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - देहः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - धृतिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - यत्नः 3.3.109.2
आत्मन् (पुं) == बुद्धिः

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च 
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥

 आत्मन् (पुं) - आत्मा 1.4.29.1
 आत्मन् (पुं) - बुद्धिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - स्वभावः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - देहः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - धृतिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - यत्नः 3.3.109.2
आत्मन् (पुं) == स्वभावः

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च 
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥

 आत्मन् (पुं) - आत्मा 1.4.29.1
 आत्मन् (पुं) - बुद्धिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - स्वभावः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - देहः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - धृतिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - यत्नः 3.3.109.2
आत्मन् (पुं) == देहः

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च 
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥

 आत्मन् (पुं) - आत्मा 1.4.29.1
 आत्मन् (पुं) - बुद्धिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - स्वभावः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - देहः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - धृतिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - यत्नः 3.3.109.2
आत्मन् (पुं) == धृतिः

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च 
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥

 आत्मन् (पुं) - आत्मा 1.4.29.1
 आत्मन् (पुं) - बुद्धिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - स्वभावः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - देहः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - धृतिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - यत्नः 3.3.109.2
आत्मन् (पुं) == यत्नः

आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च 
नानार्थवर्गः 3.3.109.2.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥

 आत्मन् (पुं) - आत्मा 1.4.29.1
 आत्मन् (पुं) - बुद्धिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - स्वभावः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - देहः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - धृतिः 3.3.109.2
 आत्मन् (पुं) - यत्नः 3.3.109.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue