अमरकोषसम्पद्

         

केतन (नपुं) == कृत्यम्

मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे 
नानार्थवर्गः 3.3.114.1.1

पर्यायपदानि
 मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे।
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥
 गोष्पदं सेविते माने प्रतिष्ठाकृत्यमास्पदम्।

 कारिका (स्त्री)
 आस्पद (नपुं)
 केतन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रियाम्॥
 मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे।

 केतन (नपुं) - पताका 2.8.99.2
 केतन (नपुं) - पताका 3.3.114.1
 केतन (नपुं) - उपनिमन्त्रणम् 3.3.114.1
केतन (नपुं) == पताका

मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे 
नानार्थवर्गः 3.3.114.1.1

पर्यायपदानि
 मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे।
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥
 गोष्पदं सेविते माने प्रतिष्ठाकृत्यमास्पदम्।

 कारिका (स्त्री)
 आस्पद (नपुं)
 केतन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रियाम्॥
 मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे।

 केतन (नपुं) - पताका 2.8.99.2
 केतन (नपुं) - पताका 3.3.114.1
 केतन (नपुं) - उपनिमन्त्रणम् 3.3.114.1
केतन (नपुं) == उपनिमन्त्रणम्

मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे 
नानार्थवर्गः 3.3.114.1.1

पर्यायपदानि
 मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे।
 कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे॥
 गोष्पदं सेविते माने प्रतिष्ठाकृत्यमास्पदम्।

 कारिका (स्त्री)
 आस्पद (नपुं)
 केतन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रियाम्॥
 मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे।

 केतन (नपुं) - पताका 2.8.99.2
 केतन (नपुं) - पताका 3.3.114.1
 केतन (नपुं) - उपनिमन्त्रणम् 3.3.114.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue