अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मन् (नपुं) == ब्राह्मणः

वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः 
नानार्थवर्गः 3.3.114.2.1

पर्यायपदानि
 वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।

 द्विज (पुं)
 ब्रह्मन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः।
 वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥

 ब्रह्मन् (पुं) - ब्रह्मा 1.1.16.1
 ब्रह्मन् (नपुं) - प्रजापतिः 3.3.114.2
 ब्रह्मन् (नपुं) - वेदतत्त्वम् 3.3.114.2
 ब्रह्मन् (नपुं) - तपः 3.3.114.2
ब्रह्मन् (नपुं) == प्रजापतिः

वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः 
नानार्थवर्गः 3.3.114.2.1

पर्यायपदानि
 वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।

 द्विज (पुं)
 ब्रह्मन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः।
 वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥

 ब्रह्मन् (पुं) - ब्रह्मा 1.1.16.1
 ब्रह्मन् (नपुं) - प्रजापतिः 3.3.114.2
 ब्रह्मन् (नपुं) - वेदतत्त्वम् 3.3.114.2
 ब्रह्मन् (नपुं) - तपः 3.3.114.2
ब्रह्मन् (नपुं) == वेदतत्त्वम्

वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः 
नानार्थवर्गः 3.3.114.2.1

पर्यायपदानि
 वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।

 द्विज (पुं)
 ब्रह्मन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः।
 वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥

 ब्रह्मन् (पुं) - ब्रह्मा 1.1.16.1
 ब्रह्मन् (नपुं) - प्रजापतिः 3.3.114.2
 ब्रह्मन् (नपुं) - वेदतत्त्वम् 3.3.114.2
 ब्रह्मन् (नपुं) - तपः 3.3.114.2
ब्रह्मन् (नपुं) == तपः

वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः 
नानार्थवर्गः 3.3.114.2.1

पर्यायपदानि
 वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।

 द्विज (पुं)
 ब्रह्मन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः।
 वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥

 ब्रह्मन् (पुं) - ब्रह्मा 1.1.16.1
 ब्रह्मन् (नपुं) - प्रजापतिः 3.3.114.2
 ब्रह्मन् (नपुं) - वेदतत्त्वम् 3.3.114.2
 ब्रह्मन् (नपुं) - तपः 3.3.114.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue