अमरकोषसम्पद्

         

निधन (नपुं) == वंशः

प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.123.1.2

पर्यायपदानि
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।
 शीलान्वयावनूके द्वे शल्के शकलवल्कले।

 अनूक (नपुं)
 निधन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः।
 अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्॥
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।

 निधन (पुं-नपुं) - ब्रह्मा 1.1.17.3
 निधन (पुं-नपुं) - मरणम् 2.8.116.2
 निधन (नपुं) - नाशः 3.3.123.1
निधन (नपुं) == नाशः

प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.123.1.2

पर्यायपदानि
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।
 शीलान्वयावनूके द्वे शल्के शकलवल्कले।

 अनूक (नपुं)
 निधन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः।
 अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्॥
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।

 निधन (पुं-नपुं) - ब्रह्मा 1.1.17.3
 निधन (पुं-नपुं) - मरणम् 2.8.116.2
 निधन (नपुं) - नाशः 3.3.123.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue