अमरकोषसम्पद्

         

अभिख्या (स्त्री) == नाम

वृषाकपायी श्रीगौर्योरभिख्या नामशोभयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.156.2.2

पर्यायपदानि
 वृषाकपायी श्रीगौर्योरभिख्या नामशोभयोः॥
 मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोत्रं गोत्रं तु नाम्नि च।
 नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि।
 संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताद्यैश्चार्थसूचना॥

 संज्ञा (स्त्री)
 अभिख्या (स्त्री)
 गोत्र (पुं)
 प्रादुस् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वृषाकपायी श्रीगौर्योरभिख्या नामशोभयोः॥

 अभिख्या (स्त्री) - शोभा 3.3.156.2
अभिख्या (स्त्री) == शोभा

वृषाकपायी श्रीगौर्योरभिख्या नामशोभयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.156.2.2

पर्यायपदानि
 वृषाकपायी श्रीगौर्योरभिख्या नामशोभयोः॥
 मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोत्रं गोत्रं तु नाम्नि च।
 नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि।
 संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताद्यैश्चार्थसूचना॥

 संज्ञा (स्त्री)
 अभिख्या (स्त्री)
 गोत्र (पुं)
 प्रादुस् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वृषाकपायी श्रीगौर्योरभिख्या नामशोभयोः॥

 अभिख्या (स्त्री) - शोभा 3.3.156.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue