अमरकोषसम्पद्

         

प्रकार (पुं) == भेदः

प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती 
नानार्थवर्गः 3.3.163.1.1

पर्यायपदानि
 विधा विधौ प्रकारे च साधू रम्येऽपि च त्रिषु॥
 प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 स्वित्प्रश्ने च वितर्के च तु स्याद्भेदेऽवधारणे।
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः॥

 वृत्तान्त (पुं)
 विधा (स्त्री)
 प्रकार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
 तु (अव्य)
 पुनर् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती।

 प्रकार (पुं) - सादृश्यम् 3.3.163.1
प्रकार (पुं) == सादृश्यम्

प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती 
नानार्थवर्गः 3.3.163.1.1

पर्यायपदानि
 विधा विधौ प्रकारे च साधू रम्येऽपि च त्रिषु॥
 प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 स्वित्प्रश्ने च वितर्के च तु स्याद्भेदेऽवधारणे।
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः॥

 वृत्तान्त (पुं)
 विधा (स्त्री)
 प्रकार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
 तु (अव्य)
 पुनर् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती।

 प्रकार (पुं) - सादृश्यम् 3.3.163.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue