अमरकोषसम्पद्

         

गह्वर (नपुं) == कपटः

गुहादम्भौ गह्वरे द्वे रहोऽन्तिकमुपह्वरे 
नानार्थवर्गः 3.3.183.2.1

पर्यायपदानि
 दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः।
 गुहादम्भौ गह्वरे द्वे रहोऽन्तिकमुपह्वरे॥
 अविश्वासेऽपह्नवेऽपि निकृतावपि निह्नवः।
 अयोघने शैलशृङ्गे सीराङ्गे कूटमस्त्रियाम्।

 कल्क (पुं-नपुं)
 कूट (पुं-नपुं)
 गह्वर (नपुं)
 निह्नव (पुं)
अर्थान्तरम्
 गह्वरं गण्डशैलास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरेः॥

 गह्वर (नपुं) - गिरिबिलम् 2.3.6.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue