अमरकोषसम्पद्

         

मन्दिर (नपुं) == नगरम्

मन्दिरं चाथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्रवे 
नानार्थवर्गः 3.3.184.2.1

पर्यायपदानि
 पुरोऽधिकमुपर्यग्राण्यगारे नगरे पुरम्।
 मन्दिरं चाथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्रवे॥
 नदी नगर्योर्नागानां भोगवत्यथ सङ्गरे।

 भोगवती (स्त्री)
 पुर (नपुं)
 मन्दिर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 निशान्तवस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्।

 मन्दिर (नपुं) - गृहम् 2.2.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue