अमरकोषसम्पद्

         

बलि (पुं) == उपहारः

करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम् 
नानार्थवर्गः 3.3.195.2.1

पर्यायपदानि
 करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्॥

 बलि (पुं)
अर्थान्तरम्
 पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पणं बलिः।
 द्विपाद्यो द्विगुणो दण्डो भागधेयः करो बलिः।
 करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्॥

 बलि (पुं) - भूतयज्ञः 2.7.14.1
 बलि (पुं) - बलिः 2.8.27.1
 बलि (स्त्री) - प्राण्यङ्गजम् 3.3.195.2
बलि (स्त्री) == प्राण्यङ्गजम्

करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम् 
नानार्थवर्गः 3.3.195.2.1

पर्यायपदानि
 करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्॥

 बलि (पुं)
अर्थान्तरम्
 पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पणं बलिः।
 द्विपाद्यो द्विगुणो दण्डो भागधेयः करो बलिः।
 करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्॥

 बलि (पुं) - भूतयज्ञः 2.7.14.1
 बलि (पुं) - बलिः 2.8.27.1
 बलि (स्त्री) - प्राण्यङ्गजम् 3.3.195.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue