अमरकोषसम्पद्

         

अहि (पुं) == वृत्रासुरः

व्यूहो वृन्देऽप्यहिर्वृत्रेऽप्यग्नीन्द्वर्कास्तमोपहाः 
नानार्थवर्गः 3.3.239.2.1

पर्यायपदानि
 ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशवः कराः॥
 व्यूहो वृन्देऽप्यहिर्वृत्रेऽप्यग्नीन्द्वर्कास्तमोपहाः॥

 वृत्र (पुं)
 अहि (पुं)
अर्थान्तरम्
 सर्पः पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भुजङ्गमः॥

 अहि (पुं) - सर्पः 1.8.6.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue