अमरकोषसम्पद्

         

इडा (स्त्री) == भूमिः

सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः 
नानार्थवर्गः 3.3.42.2.2

पर्यायपदानि
 इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥
 प्रसूरश्वापि भूद्यावौ रोदस्यौ रोदसी च ते॥
 सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः॥
 युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु।

 इडा (स्त्री)
 भूत (नपुं)
 इरा (स्त्री)
 रोदस् (नपुं)
 रोदसी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः॥

 इडा (स्त्री) - गौः 3.3.42.2
 इडा (स्त्री) - वचनम् 3.3.42.2
इडा (स्त्री) == गौः

सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः 
नानार्थवर्गः 3.3.42.2.2

पर्यायपदानि
 इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥
 प्रसूरश्वापि भूद्यावौ रोदस्यौ रोदसी च ते॥
 सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः॥
 युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु।

 इडा (स्त्री)
 भूत (नपुं)
 इरा (स्त्री)
 रोदस् (नपुं)
 रोदसी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः॥

 इडा (स्त्री) - गौः 3.3.42.2
 इडा (स्त्री) - वचनम् 3.3.42.2
इडा (स्त्री) == वचनम्

सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः 
नानार्थवर्गः 3.3.42.2.2

पर्यायपदानि
 इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥
 प्रसूरश्वापि भूद्यावौ रोदस्यौ रोदसी च ते॥
 सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः॥
 युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु।

 इडा (स्त्री)
 भूत (नपुं)
 इरा (स्त्री)
 रोदस् (नपुं)
 रोदसी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सर्प मांसात्पशू व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः॥

 इडा (स्त्री) - गौः 3.3.42.2
 इडा (स्त्री) - वचनम् 3.3.42.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue