अमरकोषसम्पद्

         

काण्ड (पुं-नपुं) == अवसरः

काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.43.2.1

पर्यायपदानि
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥
 निवहावसरौ वारौ संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं)
 पर्याय (पुं)
 वार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं) - अधमम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - बाणः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - जलम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - वर्गः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - दण्डः 3.3.43.2
काण्ड (पुं-नपुं) == अधमम्

काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.43.2.1

पर्यायपदानि
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥
 निवहावसरौ वारौ संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं)
 पर्याय (पुं)
 वार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं) - अधमम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - बाणः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - जलम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - वर्गः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - दण्डः 3.3.43.2
काण्ड (पुं-नपुं) == बाणः

काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.43.2.1

पर्यायपदानि
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥
 निवहावसरौ वारौ संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं)
 पर्याय (पुं)
 वार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं) - अधमम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - बाणः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - जलम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - वर्गः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - दण्डः 3.3.43.2
काण्ड (पुं-नपुं) == जलम्

काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.43.2.1

पर्यायपदानि
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥
 निवहावसरौ वारौ संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं)
 पर्याय (पुं)
 वार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं) - अधमम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - बाणः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - जलम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - वर्गः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - दण्डः 3.3.43.2
काण्ड (पुं-नपुं) == वर्गः

काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.43.2.1

पर्यायपदानि
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥
 निवहावसरौ वारौ संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं)
 पर्याय (पुं)
 वार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं) - अधमम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - बाणः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - जलम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - वर्गः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - दण्डः 3.3.43.2
काण्ड (पुं-नपुं) == दण्डः

काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.43.2.1

पर्यायपदानि
 तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवसरे क्रमे॥
 निवहावसरौ वारौ संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं)
 पर्याय (पुं)
 वार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥

 काण्ड (पुं-नपुं) - अधमम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - बाणः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - जलम् 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - वर्गः 3.3.43.2
 काण्ड (पुं-नपुं) - दण्डः 3.3.43.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue