अमरकोषसम्पद्

         

पत्ति (स्त्री) == गतिः

पत्तिर्गतौ च मूले तु पक्षतिः पक्षभेदयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.72.2.1

पर्यायपदानि
 निर्वर्तनोपकरणानुव्रज्यासु च साधनम्॥
 शर्करा कर्परांशेऽपि यात्रा स्याद्यापने गतौ।
 पत्तिर्गतौ च मूले तु पक्षतिः पक्षभेदयोः॥

 पत्ति (स्त्री)
 साधन (नपुं)
 यात्रा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः॥
 एकेभैकरथा त्र्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका।

 पत्ति (पुं) - पदातिः 2.8.66.2
 पत्ति (पुं) - पत्तिसेना 2.8.80.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue