अमरकोषसम्पद्

         

अभीक्ष्णम् (अव्य) == पौनःपुन्यः

मुहुः पुनः पुनः शश्वदभीक्ष्णमसकृत्समाः 
अव्ययवर्गः 3.4.1.2.4

पर्यायपदानि
 मुहुः पुनः पुनः शश्वदभीक्ष्णमसकृत्समाः॥

 मुहुस् (अव्य)
 पुनःपुनर् (अव्य)
 शश्वत् (अव्य)
 अभीक्ष्णम् (अव्य)
 असकृत् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 युक्ते द्वे सांप्रतं स्थानेऽभीक्ष्णं शश्वदनारते।

 अभीक्ष्णम् (अव्य) - निरन्तरम् 3.4.11.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue