अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अवाक्. Page 1

1 अवाक् (वि)

अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसन्निभः
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.13.2.1
अर्थः - मूकः


2 अवाक् (अव्य)

दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागुदक्प्रत्यगादयः
अव्ययवर्गः 3.4.23.2.4
अर्थः - दक्षिणदिग्देशकालाः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue