अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आसन. Page 1

1 आसन (नपुं)

गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्
मनुष्यवर्गः 2.6.138.2.6
अर्थः - आसनम्


2 आसन (नपुं)

सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.2.4
अर्थः - राज्यगुणः


3 आसन (नपुं)

आसनं स्कन्धदेशः स्यात्पद्मकं बिन्दुजालकम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.39.2.1
अर्थः - गजस्कन्धदेशः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue