अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कर. Page 1

1 कर (पुं)

भानुः करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम्
दिग्वर्गः 1.3.33.2.2
अर्थः - किरणः
ray


2 कर (पुं)

द्विपाद्यो द्विगुणो दण्डो भागधेयः करो बलिः
क्षत्रियवर्गः 2.8.27.1.3
अर्थः - बलिः


3 कर (पुं)

ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशवः कराः
नानार्थवर्गः 3.3.164.2.2
अर्थः - हस्तः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue