अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: क्रीडा. Page 1

1 क्रीडा (स्त्री)

द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा लीला च नर्म च
नाट्यवर्गः 1.7.32.2.4
अर्थः - क्रीडा


2 क्रीडा (स्त्री)

व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम्
नाट्यवर्गः 1.7.33.1.4
अर्थः - कन्दुकादिक्रीडनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue