अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: गृह. Page 1

1 गृह (नपुं)

गृहं गेहोदवसितं वेश्म सद्म निकेतनम्
पुरवर्गः 2.2.4.2.1
अर्थः - गृहम्


2 गृह (पुं-बहु)

गृहाः पुंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिलयालयाः
पुरवर्गः 2.2.5.2.1
अर्थः - गृहम्


3 गृह (पुं-बहु)

दारेषु च गृहाः श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः
नानार्थवर्गः 3.3.239.1.1
अर्थः - पत्नी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue