अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: गोत्र. Page 1

1 गोत्र (पुं)

अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलोच्चयाः
शैलवर्गः 2.3.1.2.2
अर्थः - पर्वतः


2 गोत्र (नपुं)

सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ
ब्रह्मवर्गः 2.7.1.1.2
अर्थः - वंशः


3 गोत्र (पुं)

मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोत्रं गोत्रं तु नाम्नि च
नानार्थवर्गः 3.3.181.1.2
अर्थः - नाम
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue