अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: नैरृत. Page 1

1 नैरृत (पुं)

यातुधानः पुण्यजनो नैर्ऋतो यातुरक्षसी
स्वर्गवर्गः 1.1.60.2.3
अर्थः - राक्षसः
rakshasa


2 नैरृत (पुं)

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्
दिग्वर्गः 1.3.2.4.4
अर्थः - नैरृत्यदिशायाः स्वामी
regent of the SW
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue