अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शुद्धान्त. Page 1

1 शुद्धान्त (पुं)

शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादट्टः क्षौममस्त्रियाम्
पुरवर्गः 2.2.12.1.1
अर्थः - राज्ञां स्त्रीगृहम्


2 शुद्धान्त (पुं)

कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नृपस्यासर्वगोचरे
नानार्थवर्गः 3.3.66.1.1
अर्थः - कक्षान्तरम्


3 शुद्धान्त (पुं)

कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नृपस्यासर्वगोचरे
नानार्थवर्गः 3.3.66.1.1
अर्थः - नृपस्यासर्वगोचरप्रदेशः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue