अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.24

अभ्रेषन्यायकल्पास्तु देशरूपं समञ्जसम्
युक्तमौपयिकं लभ्यं भजमानाभिनीतवत्

अभ्रेष (पुं) = नीतिः. 2.8.24.1.1

न्याय (पुं) = नीतिः. 2.8.24.1.2

कल्प (पुं) = नीतिः. 2.8.24.1.3

देशरूप (नपुं) = नीतिः. 2.8.24.1.4

समञ्जस (नपुं) = नीतिः. 2.8.24.1.5

युक्त (वि) = न्यायादनपेतद्रव्यम्. 2.8.24.2.1

औपयिक (वि) = न्यायादनपेतद्रव्यम्. 2.8.24.2.2

लभ्य (वि) = न्यायादनपेतद्रव्यम्. 2.8.24.2.3

भजमान (वि) = न्यायादनपेतद्रव्यम्. 2.8.24.2.4

अभिनीत (वि) = न्यायादनपेतद्रव्यम्. 2.8.24.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue