अमरकोषसम्पद्

         

बल (पुं) == बलभद्रः

सङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः 
स्वर्गवर्गः 1.1.24.2.4

पर्यायपदानि
 बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बलदेवोऽच्युताग्रजः।
 रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः॥
 नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली।
 सङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः॥

 बलभद्र (पुं)
 प्रलम्बघ्न (पुं)
 बलदेव (पुं)
 अच्युताग्रज (पुं)
 रेवतीरमण (पुं)
 राम (पुं)
 कामपाल (पुं)
 हलायुध (पुं)
 नीलाम्बर (पुं)
 रौहिणेय (पुं)
 तालाङ्क (पुं)
 मुसलिन् (पुं)
 मुषलिन् (पुं)
 हलिन् (पुं)
 सङ्कर्षण (पुं)
 सीरपाणि (पुं)
 कालिन्दीभेदन (पुं)
 बल (पुं)
अर्थान्तरम्
 द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च।
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥
 वरूथिनी बलं सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम्॥
 स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं ना काकसीरिणोः।

 बल (पुं) - सेना 2.8.17.2
 बल (पुं) - सेना 2.8.78.2
 बल (नपुं) - सामर्थ्यम् 2.8.102.1
 बल (पुं) - काकः 3.3.196.1
 बल (नपुं) - स्थौल्यम् 3.3.196.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue