अमरकोषसम्पद्

         

जिष्णु (पुं) == इन्द्रः

जिष्णुर्लेखर्षभः शक्रः शतमन्युर्दिवस्पतिः 
स्वर्गवर्गः 1.1.42.1.1

पर्यायपदानि
 इन्द्रो मरुत्वान् मघवा बिडौजाः पाकशासनः।
 वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुहूतः पुरन्दरः॥
 जिष्णुर्लेखर्षभः शक्रः शतमन्युर्दिवस्पतिः।
 सुत्रामा गोत्रभिद्वज्री वासवो वृत्रहा वृषा॥
 वास्तोष्पतिः सुरपतिर्बलारातिः शचीपतिः।
 जम्भभेदी हरिहयः स्वाराण्नमुचिसूदनः॥
 संक्रन्दनो दुश्च्यवनस्तुराषाण्मेघवाहनः।
 आखण्डलः सहस्राक्ष ऋभुक्षास्तस्य तु प्रिया॥

 इन्द्र (पुं)
 मरुत्वत् (पुं)
 मघवन् (पुं)
 बिडौजस् (पुं)
 पाकशासन (पुं)
 वृद्धश्रवस् (पुं)
 सुनासीर (पुं)
 +शुनासीर (पुं)
 +सुनाशीर (पुं)
 पुरुहूत (पुं)
 पुरन्दर (पुं)
 जिष्णु (पुं)
 लेखर्षभ (पुं)
 शक्र (पुं)
 शतमन्यु (पुं)
 दिवस्पति (पुं)
 सुत्रामन् (पुं)
 गोत्रभिद् (पुं)
 वज्रिन् (पुं)
 वासव (पुं)
 वृत्रहन् (पुं)
 वृषन् (पुं)
 वास्तोष्पति (पुं)
 सुरपति (पुं)
 बलाराति (पुं)
 शचीपति (पुं)
 जम्भभेदिन् (पुं)
 हरिहय (पुं)
 स्वाराज् (पुं)
 नमुचिसूदन (पुं)
 सङ्क्रन्दन (पुं)
 दुश्च्यवन (पुं)
 तुराषा (पुं)
 मेघवाहन (पुं)
 आखण्डल (पुं)
 सहस्राक्ष (पुं)
 ऋभुक्षिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 शूरो वीरश्च विक्रान्तो जेता जिष्णुश्च जित्वरः।

 जिष्णु (पुं) - जयशीलः 2.8.77.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue