अमरकोषसम्पद्

         

कोल (पुं) == तृणादिनिर्मिततरणसाधनम्

उडुपं तु प्लवः कोलः स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः 
वारिवर्गः 1.10.11.1.3

पर्यायपदानि
 उडुपं तु प्लवः कोलः स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः।

 उडुप (नपुं)
 प्लव (पुं)
 कोल (पुं)
अर्थान्तरम्
 कर्कन्धूर्बदरी कोलिः कोलं कुवलफेनिले॥
 वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः।

 कोल (नपुं) - बदरीफलम् 2.4.36.2
 कोल (पुं) - वराहः 2.5.2.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue