अमरकोषसम्पद्

         

पश्चिम (स्त्री) == दिङ्नाम

प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः 
दिग्वर्गः 1.3.1.2.6

पर्यायपदानि
 प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः॥
 उत्तरा दिगुदीची स्याद्दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे।

 पूर्व (पुं)
 दक्षिण (स्त्री)
 पश्चिम (स्त्री)
 उत्तरा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः।

 पश्चिम (वि) - अन्त्यम् 3.1.81.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue