अमरकोषसम्पद्

         

कवि (पुं) == शुक्राचार्यः

शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः 
दिग्वर्गः 1.3.25.1.6

पर्यायपदानि
 शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः।

 शुक्र (पुं)
 दैत्यगुरु (पुं)
 काव्य (पुं)
 उशनस् (पुं)
 भार्गव (पुं)
 कवि (पुं)
अर्थान्तरम्
 धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्पण्डितः कविः॥

 कवि (पुं) - विद्वान् 2.7.5.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue