अमरकोषसम्पद्

         

कर (पुं) == किरणः

भानुः करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम् 
दिग्वर्गः 1.3.33.2.2

पर्यायपदानि
 किरणोऽस्रमयूखांशुगभस्तिघृणिरश्मयः।
 भानुः करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम्॥

 किरण (पुं)
 अस्र (नपुं)
 मयूख (पुं)
 अंशु (पुं)
 गभस्ति (पुं)
 घृणि (पुं)
 रश्मि (पुं)
 +धृष्णि (पुं)
 +वृष्णि (पुं)
 +पृश्नि (पुं)
 भानु (पुं)
 कर (पुं)
 मरीचि (स्त्री-पुं)
 दीधिति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 द्विपाद्यो द्विगुणो दण्डो भागधेयः करो बलिः।
 ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशवः कराः॥

 कर (पुं) - बलिः 2.8.27.1
 कर (पुं) - हस्तः 3.3.164.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue