अमरकोषसम्पद्

         

+पयोधर (पुं) == मेघः

धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत् 
दिग्वर्गः 1.3.7.1.2.2

पर्यायपदानि
 अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुर्बलाहकः॥
 धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत्।
 घनजीमूतमुदिरजलमुग्धूमयोनयः॥

 अभ्र (नपुं)
 मेघ (पुं)
 वारिवाह (पुं)
 स्तनयित्नु (पुं)
 बलाहक (पुं)
 धाराधर (पुं)
 जलधर (पुं)
 +पयोधर (पुं)
 तडित्वत् (पुं)
 वारिद (पुं)
 अम्बुभृत् (पुं)
 घन (पुं)
 जीमूत (पुं)
 मुदिर (पुं)
 जलमुच् (पुं)
 +पयोमुच् (पुं)
 धूमयोनि (पुं)
अर्थान्तरम्
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।

 पयोधर (पुं) - स्त्रीस्तनम् 3.3.164.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue