अमरकोषसम्पद्

         

कल्प (पुं) == दैवम् युगसहस्रद्वयम्

दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः कल्पौ तु तौ नृणाम् 
कालवर्गः 1.4.21.2.2

पर्यायपदानि
 दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः कल्पौ तु तौ नृणाम्॥

 कल्प (पुं)
अर्थान्तरम्
 संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि॥
 ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमौ॥
 अभ्रेषन्यायकल्पास्तु देशरूपं समञ्जसम्।

 कल्प (पुं) - प्रलयः 1.4.22.2
 कल्प (पुं) - विधानशास्त्रम् 2.7.39.2
 कल्प (पुं) - नीतिः 2.8.24.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue