अमरकोषसम्पद्

         

निर्वाण (नपुं) == मोक्षः

मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम् 
धीवर्गः 1.5.6.2.3

पर्यायपदानि
 मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम्॥
 मोक्षोऽपवर्गोऽथाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम्।

 मुक्ति (स्त्री)
 कैवल्य (नपुं)
 निर्वाण (नपुं)
 श्रेयस् (नपुं)
 निःश्रेयस (नपुं)
 अमृत (नपुं)
 मोक्ष (पुं)
 अपवर्ग (पुं)
अर्थान्तरम्
 निर्वाणो मुनिवह्न्यादौ निर्वातस्तु गतेऽनिले।

 निर्वाण (वि) - मुनिवह्न्यादौ प्रयुक्तः 3.1.96.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue