अमरकोषसम्पद्

         

ताल (पुं) == तालः

तालः कालक्रियामानं लयः साम्यमथास्त्रियाम् 
नाट्यवर्गः 1.7.9.2.1

पर्यायपदानि
 तालः कालक्रियामानं लयः साम्यमथास्त्रियाम्॥

 ताल (पुं)
 कालक्रियामान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तृणराजाह्वयस्तालो नालिकेरस्तु लाङ्गली॥
 प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादियुते तते॥
 पिञ्जरं पीतनं तालमालं च हरितालके॥

 ताल (पुं) - तालवृक्षः 2.4.168.2
 ताल (पुं) - मध्यमासहिताङ्गुष्ठविस्तृतहस्तः 2.6.83.2
 ताल (नपुं) - हरितालम् 2.9.103.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue